Наукова робота викладачів

 Науковий світогляд, проникнутий природознавством і 

математикою,  є найбільша сила не тільки

сьогодення, а й майбутнього.

В. І. Вернадський

 

Науково-дослідна робота викладачів кафедри вищої математики та комп’ютерних застосувань направлена на розв’язування фундаментальних проблем у різних галузях науки, техніки та освіти.

Основними напрямками наукових досліджень викладачів є:

 1. механіка деформівного твердого тіла;
 2. інтегральні перетворення;
 3. теорія та методика професійної математичної освіти;
 4. обладнання легкої промисловості;
 5. математичне моделювання, розрахунок і оптимізація процесів у різних галузях.

 

 • В галузі механіки деформівного твердого тіла під керівництвом професора В.Б. Рудницького ведуться систематичні дослідження з теорії контактних взаємодій тіл з початковими напруженнями.

На кафедрі створена наукова школа, витоки якої йдуть з Інституту механіки АН України. Результати досліджень доповідались на багатьох наукових семінарах, конференціях, з’їздах та міжнародних конгресах у Польщі, Росії, Німеччині, США, Японії та в інших країнах. Розвиток даного напрямку одержав нову перспективу в зв’язку з встановленням міжнародних зв’язків з Штутгартським університетом (проф. В. Б. Рудницький у 1993 році прочитав курс лекцій із вищезгаданої тематики у Штутгартському університеті). За роки роботи наукової школи підготовлено п’ять кандидатів і один доктор наук. Проблемами механіки деформівного твердого тіла на кафедрі займаються доценти А. О. Рамський, М. М. Діхтярук, Н. О. Ярецька, старший викладач Д. М. Максимчук.

        Основні публікації:

 1. Гузь О.М., Бабич С.Ю., Рудницький В.Б. Контактна взаємодія тіл з початковими напруженнями. – К.: Вища школа, 1995. – 304 с.
 2. Guz A.N., Babich S.Yu., Rudnitsky V.B. Contact problems for elastic bodies with initial stresses: Focus on Ukrainian research // Applied Mechanics Reviews. – 1998. – 51, № 5. – Р. 343 – 371.
 3. Гузь А.Н., Рудницкий В.Б. Контактные задачи для упругих тел с начальными (остаточными) напряжениями: Монография. – Хмельницкий: Печать ПП Мельник А.А., 2004. – 782 с.
 4. Гузь А.Н., Рудницкий В.Б. Основы теории контактного взаимодействия упругих тел с начальными (остаточными) напряжениями: Монография. – Хмельницкий. Печать ПП Мельник А.А., 2006. – 790 с.
 5. Успехи механики: В 6-ти томах / Под редакцией А.Н. Гузя. Том 1. – К.: А.С.К., 2005. – 776 с., Том 2. – К.: А.С.К., 2006. – 832 с., Том 3. – К.: А.С.К., 2007. – 752 с., Том 4. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 720 с., Том 5. – К.: Літера, 2009. – 752 с.
 6. Діхтярук М.М. Періодична контактна задача для пружної смуги з початковими залишковими напруженнями // Доповіді НАН України, 2004. – № 3. – С. 46-49.
 7. Рудницкий В.Б., Дихтярук Н.Н. Упругая полоса с начальными напряжениями, усиленная упругими накладками // Прикладная механика. – 2002, 38. – № 11. – С. 81-88.
 8. Рудницький В., Луньо Н. Контактна взаємодія двох пружних циліндрів з початковими (залишковими) напруженнями // Сучасні проблеми механіки та інформатики: В 3-х томах. – Львів, 2008. – Том 2, С. 96-99.
 9. 8. Рамский А.А., Дихтярук Н.Н. Регулирование напряженного состояния многослойной плиты с помощью начальных напряжений слоев. – Сборник трудов Приднестровского ГУ, 2009.
 10. 9. Рудницький В.Б., Ярецька Н.О. Тиск пружного циліндра на шар з початковими залишковими напруженнями. – Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х томах. – Львів, 2008. – Том 2.
 11. 10. Rudnitsky V.B., Maksimchuk D.N. Contact problem for two coaxial cylindrical punches which interact with the layer with initialresidual stresses // Вісник Хмель­ницького національного університету. Технічні науки. – 2007, – Хмельницький, №5, 2007, – С.132-136.
 12. 11. Yaretska N.A. Contact interaction of resilient and cylindrical dies with initial (residual) tension. – Czasopismo technichne: ztsyt 3/2008 (ROK 105). – Wydawnictwo politechniki Krakowskej – Mechanika, z.3-M/2008.

 

 •  Доцентами Г.І. Міхалевською, Г. Я. Стопень та старшим викладачем В. В. Морозом сумісно з кафедрою диференціальних рівнянь Чернівецького національного університету проводяться систематичні фундаментальні дослідження в галузі інтегральних перетворень. Основним напрямком цих досліджень є розвиток методик застосування інтегральних і гібридних інтегральних перетворень до розв’язання задач теплопровідності і термомеханіки кусково-однорідних середовищ.

           Основні публікації:

 1. Міхалевська Г.І. Коливання кусково-однорідної обмеженої справа струни // Нелінійні крайові задачі математичної фізики та їх застосування: збірник наукових праць. – Київ: Інститут математики НАН України, 1996. – Частина 2. – С. 69-72.
 2. Ленюк М.П., Міхалевська Г.І. Інтегральні перетворення типу Конторовича-Лєбєдєва. Монографія. – Чернівці: Прут, 2002. – 280 с.
 3.  Міхалевська Г.І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Лежандра-(Конторовича-Лєбєдєва)-Ейлера на полярній осі // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Збірник наукових праць. Частина 2. – Чернівці: Прут, 2010. – Випуск 19. – С. 26-35.
 4.  Стопень Г.Я., Ленюк М.П. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Фур’є-Ейлера на полярній осі // Materialy IV mezinarodni vedecko-prakticka conference «Veda: teorie a praxe – 2008» – Dil Matematika. – С. 31-39.
 5.  Стопень Г.Я., Трасковецька Л.М. Скінченне гібридне інтегральне перетворення Лежандра-(Конторовича-Лєбєдєва)-Ейлера на сегменті [0, R1] полярної осі // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Збірник наукових праць. Частина 1. – Чернівці: Прут, 2010. – Випуск 19. – С.209-226.
 6.  Комаров Г.М., Ленюк М.П., Мороз В.В. Скінченні гібридні інтегральні перетворення, породжені диференціальними рівняннями другого порядку. Монографія. – Чернівці: Прут, 2001. – 228 с.
 7.  Мороз В.В. Моделювання нестаціонарного температурного поля в багатошаровій кусково-однорідній пластині методом інтегрального перетворення Фур’є із спектральним параметром в крайових умовах та умовах спряження // Збірник наукових праць факультету прикладної математики та комп’ютерних технологій ХНУ. – 2009. №1(2). – С. 89-94.
 8.  Мороз В.В. Гібридне інтегральне перетворення типу Ейлера-Фур’є-(Конторовича-Лєбєдєва) на полярній осі із спектральним параметром в умовах спряження // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2010. – Випуск 19, Частина 1. – С. 117-128.

 

 • Дослідженнями в галузі теорії і методики професійної математичної освіти займаються доцент Н.М. Самарук та старший викладач О. А. Поплавська. Основними напрямками  наукових досліджень є професійна спрямованість навчання математичних дисциплін та формування математичної компетентності майбутніх фахівців.

          Основні публікації:

 1. Самарук Н.М. Професійна спрямованість навчання математики як умова вдосконалення економічної підготовки в рамках багатоступеневої освіти // Збірник наукових праць. Вісник Чернівецького університету. Педагогічні науки, 2006. – Випуск 89. – С. 87-91.
 2. Самарук Н.М. Теоретичні аспекти міжпредметності // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Збірник наукових праць Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – Випуск 14. – С. 178-187.
 3. Самарук Н.М. Інтеграційні тенденції в сучасній освіті України // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка. – Дрогобич, 2009. – Випуск. 19. Педагогіка. – С. 135-145.
 4. Поплавська О. А. Компетентнісний підхід у навчанні математики // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород: Говерла, 2013. – Вип. 29. – С. 164–167.
 5. Поплавська О. А. Організація навчального процесу економістів при вивченні математичних дисциплін в умовах дистанційного навчання // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2013. – Випуск XI. – С. 99-103.

 

 • Доцент А.Р. Марчук займається  дослідженнями в галузі обладнання легкої промисловості.  Основним напрямком цих досліджень є удосконалення систем подачі та натягу ниток основи в’язальних машин.

          Основні публікації:

 1. Марчук А.Р., Параска Г.Б. Розрахунок стабілізаторів середнього натягу ниток основи в’язальних машин // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Чернігів, 2004. – № 21. – С. 89-95.
 2. Марчук А.Р., Параска Г.Б. Розрахунок натягу ниток основи при їх нестабільному пересуванні по рухомій циліндричній напрямній // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2005. – № 6. – С.48-55.

 

 • В галузі теоретико-методологічних проблем математичного моделювання соціально-економічних систем, зокрема, дослідженнями моделювання та аналізу економічних систем на основі теорії нечіткої логіки займається старший викладач О. В. Курінєнко.

           Основні публікації:

 1. Курінєнко О.В. Вибір методів фінансового аналізу залежно від інформаційної бази/ О.В. Курінєнко // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» (26-27 вересня 2013 р., м. Одеса). – Одеса: Атлант, 2013. – С. 274 – 276.
 2. Курінєнко О.В. Ефективність форм санації підприємств на основі їх організаційно-правового змісту // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2013. – №8(197). – Ч. 2. – С. 123 – 126.
 3. Куриненко О.В. Корректировка комплексного показателя банкротства предприятия с помощью «функции желательности» // Сборник с доклади от международна научна коференция «Украйна – България – Европейский союз: Съвременно състояние и перспективи» (10-16 сентября, г. Варна, Болгария). – Варна – Херсон: Наука и икономика,– Т. 1. – С. 118 – 121.
 4. Курінєнко О.В. Адаптованість моделей прогнозування банкрутства до окремої ланки вітчизняних підприємств // Облік. економіка, менеджмент: наукові нотатки: міжнародний збірник наукових праць. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015 – Вип. 1 (5). – Ч. 1. – С. 70 – 77.
 5.  Курінєнко О.В. Порівняння і ранжування інтегральних оцінок щодо ризику банкрутства підприємства // Чернігівський науковий часопис: електронний збірник наукових праць. – Чернігів: ЧНТУ, 2015 – № 1(6) – С. 112 – 115. (Серія 1. Економіка і управління).

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Актуальність наукової діяльності викладачів кафедри відображається також в отриманих грантах, виконанні держбюджетних робіт, проведенні конференцій, симпозіумів різного рангу тощо.

Так, з 1990 року на кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла». Під керівництвом професора В. Б. Рудницького  аспірантами (М. М. Діхтяруком, А. О. Рамським, П. П. Григоренком, Н. О. Ярецькою) були підготовлені та захищені кандидатські дисертації.

При кафедрі працює науковий семінар «Теоретичні та прикладні проблеми математики і механіки» (керівник професор В. Б. Рудницький). На його засіданнях систематично заслуховуються звіти про наукову роботу викладачів кафедри, матеріали кандидатських та докторських дисертацій, а також наукові доповіді здобувачів з інших вузів.

У 2002 році кафедрою організована і проведена міжнародна науково-практична конференція «Проблеми математичного моделювання сучасних технологій», присвячена 35-річчю створення кафедри. Основні напрямки роботи конференції стосувались моделювання технологічних процесів, математичних аспектів механіки суцільних середовищ, трибомеханіки, якісної теорії диференціальних рівнянь та сучасних інформаційних технологій навчання. У роботі конференції брали участь провідні науковці українських та зарубіжних ВНЗ.

Викладачі кафедри вищої математики та комп’ютерних застосувань задіяні у держбюджетних науково-дослідних роботах. Зокрема, професор В. Б. Рудницький та Д. М. Максимчук були виконавцями держбюджетної науково-дослідної роботи № 6Б-2013 «Механіка циклічного фрикційного контакту з відносними мікро-нанопереміщеннями та наступним руйнуванням поверхонь» (2015 р.). А. О. Рамський працює над виконанням теми 1К-2016 «Теоретико-групові аспекти деформованих нелінійних моделей квантових систем».

Зараз на кафедрі працює 1 доктор технічних наук, 5 кандидатів фізико-математичних наук, 1 кандидат педагогічних наук, 1 кандидат технічних наук та 5 старших викладачів.

 

Монографії

З історії наукової діяльності кафедри 

скачать iTools торрент бесплатно и без регистрации